Integritetspolicy

Midland AB värnar om individens personliga integritet och är mån om att personuppgifter behandlas på ett säkert, korrekt och lagenligt sätt. Midland AB har antagit denna Integritetspolicy i syfte att informera dig om hur vi dina personuppgifter. Om du på något vis ska lämna personuppgifter till oss på Midland AB uppmanar vi dig att först läsa igenom denna Integritetspolicy. Denna Integritetspolicy omfattar all vår behandling av personuppgifter, oavsett hur dessa inhämtats.

Personuppgifter som vi samlar in

Midland AB behandlar olika kategorier av personuppgifter i ett antal olika sammanhang. Beroende på din relation till Midland AB kan exempelvis någon av följande kategorier av personuppgifter komma att inhämtas:

  • identifieringsuppgifter: namn och personnummer.
  • kontaktuppgifter: adress, telefonnummer, mailadresser,
  • CV med utförda utbildningar, betyg, referenser (vid jobbansökningar),
  • försäkringsuppgifter,
  • sådan information som inhämtas vid påbörjande och utförande av ett köpeavtal/ tjänstavtal.
  • IP-adress, cookies och övrig trafikdata, samt
  • bilder.
  • fordonsuppgifter exempelvis registreringsnummer. Bland dessa uppgifter kan även eventuella känsliga uppgifter och personnummer förekomma. Personuppgifterna samlas i vissa fall in med dig som uppgiftslämnare. De kan även komma in via Midland som personuppgiftsbiträde till en serviceverkstad eller fordonsåterförsäljare som i det fallet är personuppgiftsansvarig. Personuppgifter kan därutöver komma att kompletteras, inhämtas samt kontrolleras genom användandet av offentliga och övriga register såsom folkbokföringsregistret, kreditupplysningsbolag, bolagsregister etc. 

Användandet av personuppgifter

Midland AB behandlar enbart sådana personuppgifter som vi har en laglig grund för att behandla. Ändamålet med behandlingen är att fullgöra förpliktelser inom vår verksamhet gentemot anställda, kunder, leverantörer och arbetssökande. Personuppgifter kan även komma att användas vid marknadsföring på grundval av vårt berättigade intresse att kommunicera med våra kontakter, bjuda in till evenemang och utveckla verksamheten. Personuppgifterna kan även komma att behandlas för att vi ska kunna fullgöra de förpliktelser som åligger oss enligt lag.

Om du söker anställning på Midland AB kommer vi hantera dina personuppgifter i anslutning till rekryteringen. Om vi har för ändamål att spara dina ansökningshandlingar till senare rekryteringar kommer vi att fråga om ett samtycke för detta.

Om du däremot enbart besöker vår hemsida samlas och behandlas inga andra personuppgifter än cookies. En cookie är en liten textfil som skickas från vår webbserver och som sparas av din webbläsare. Vi använder så få cookies som möjligt på vår hemsida för att bibehålla en bra tjänst. Det finns två sorters cookies, ”vanliga” cookies och sessionscookies. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare och sparas alltså inte, medan vanliga cookies sparas på din dator en längre tid. Vi använder cookies för att kunna räkna antalet användare och omfattningen av trafiken på vår hemsida. Genom att förstå hur webbplatsen används kan vi utveckla och förbättra den. Som användare kan du stänga av möjligheten att spara cookies på din dator via din webbläsarens inställningar. Vill du ha mer information kan du besöka Post- och Telestyrelsens hemsida (www.pts.se).

Samtycke

Behandlingen av personuppgifter kan i vissa fall baseras på ett givet samtycke för ett specifikt ändamål. Om du har lämnat samtycke till en viss behandling av personuppgifter står det dig fritt att återkalla samtycket genom att ta kontakt med oss. Baseras samtycket till annan personuppgiftsansvarig, exempelvis en serviceverkstad, så kan du kontakta oss eller dem (helst båda). Även om samtycket återkallas har Midland AB rätt att behandla sådana uppgifter som är nödvändiga för att fortsätta behandling på grundval av andra rättsliga grunder, såsom att fullgöra ett pågående avtal mellan dig och Midland AB, exempelvis Midland Garanti På Väg (Motorgaranti och vägassistans i 10 år eller 50 000 mil, vilket som infaller först).

Mottagare av personuppgifter

Midland AB kan komma att lämna ut personuppgifter till den behandlade själv, till tredje part såsom företag som Midland AB har en affärsrelation med och myndigheter. Merparten av ovanstående mottagare är att betrakta som självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets eller myndighetens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

I vissa fall kan personuppgifter lämnas ut till en sådan part som befinner sig utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) och personuppgifterna kan därför komma att behandlas utanför EES. Midland AB delar bara personuppgifter med företag i tredjeländer som har en adekvat skyddsnivå eller företag som genom godkända metoder anses uppnå en adekvat skyddsnivå.

Midland AB kan också komma att dela uppgifter med dess personuppgiftsbiträden där det är nödvändigt för att vi ska kunna utföra våra uppdrag. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen. Midland AB har skriftliga avtal med dess personuppgiftsbiträden och genomför löpande kontroller av personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerhet och sekretess för personuppgifter samt följer våra begränsningar och krav avseende överföring av personuppgifter till tredje man i utanför EES.

Säkerhetsåtgärder

Midland AB har vidtagit lämpliga tekniska, administrativa och organisatoriska säkerhetsåtgärder i syfte att säkerställa att personuppgifter endast behandlas av behörig personal och att förhindra att personuppgiftsincidenter inträffar.

Dina rättigheter som behandlad

Om dina personuppgifter behandlas eller kommer att behandlas av Midland AB har du rätt att begära information med besked om vilka personuppgifter som vi behandlar. Det är också möjligt för dig att begära att dina personuppgifter raderas, rättas eller att behandlingen begränsas. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har även rätt att få del av dina uppgifter i ett maskininläsbart format (eller om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar).

Är du missnöjd med behandlingen av dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan även kontakta Midland via dataskydd@midman.se eller dataskydd@midland.se eller 031-725 34 00.

Lagringsperioden

Dina personuppgifter sparas så länge som det är nödvändigt för att fullgöra ändamålen för behandlingen. Personuppgifter hänförliga till exempelvis servicekallelse sparas normalt under en period om 15 månader från dagen för när senaste service slutfördes samt där ingen ny eller pågående affärsrelation finns kvar med verkstaden. Behandling av personuppgifter för andra ändamål än fullgörande av uppdrag sparas enligt fastslagen gallringsrutin. Midland AB arbetar också löpande med att gallra personuppgifter när de har blivit inaktuella och/ eller när ändamålet för behandlingen har upphört.

Kontaktinformation

Personuppgiftsansvarig är Midland AB, 556646-4508, Fack 5063, 448 51 Tollered. Det innebär ansvar för den behandling som sker avseende personuppgifter. Har du några frågor eller synpunkter gällande Integritetspolicyn eller om personuppgiftsbehandlingen i övrigt kan du kontakta oss på dataskydd@midland.se eller dataskydd@midman.se eller 031-725 34 00.

DENNA WEBBPLATS ANVÄNDER COOKIES

Vi använder enhetsidentifierare för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar även sådana identifierare och annan information från din enhet till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Läs mer här